Logo

Hulp nodig?

Neem contact met ons op.

Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst SEO voor het MKB ten aanzien van de website www.seovoorhetmkb.nl u op het volgende:

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Op het gebruik van deze website zijn onze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Policy van toepassing. Door deze website te gebruiken, accepteert U deze Algemene Voorwaarden. Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken vragen wij u daarnaast expliciet onze Privacy Policy en de Algemene Voorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid

SEO voor het MKB beoordeelt websites aan de hand van de factoren zoals vermeld op de Website (zie pagina Website beoordeling). SEO voor het MKB garandeert niet dat de inhoud van de rapportages die SEO voor het MKB levert juist en volledig is of dat deze voldoet aan de doelstellingen die U heeft met betrekking daartoe. Gebruik van de Website en de Dienst(en) is voor Uw eigen risico. SEO voor het MKB is nimmer aansprakelijk voor enige schade van U of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, de informatie op de Website of het gebruik van de Website of Dienst, tenzij de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SEO voor het MKB of haar bestuurders. U vrijwaart SEO voor het MKB voor aanspraken van derden inhoudende dat het gebruik door U van de Diensten onrechtmatig is jegens hen. Door SEO voor het MKB te vergoeden schade beloopt in geen geval meer dan het totale bedrag dat U in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan voor Diensten aan SEO voor het MKB heeft betaald.

Merken en handelsnamen

SEO voor het MKB, AbT en andere namen van ondernemingen of producten, waaronder dergelijke namen die vervat zijn in of bestaan uit domeinnamen die op deze website worden genoemd zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van AbT of van hun respectievelijke eigenaren.

Auteursrecht

De vormgeving van onze websites, teksten, afbeeldingen, de selectie en opstelling hiervan, alle software compilaties, onderliggende broncodes, software (inclusief applets) en al het andere materiaal op onze websites is eigendom van SEO voor het MKB. SEO voor het MKB behoudt zich terzake alle rechten voor. Het elektronisch kopiëren en/of printen van onze websites of materiaal van onze website is alleen toegestaan als het doel het plaatsen van een bestelling is. Elk ander doel dat afwijkt van wat hierboven is genoemd, zoals aanpassen, publiceren, distribueren is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van SEO voor het MKB.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. SEO voor het MKB oefent geen controle uit over en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites van derden, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website verbonden internetsite. SEO voor het MKB aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens U als gevolg van het bezoek van een aan deze website verbonden internetsite.